1

 บุคลากร


   
นางณัฐยา จอมพุทรา
(ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง)
E-mail : nataya.c@msu.ac.th
เบอร์โทร : 089-619-6669
เบอร์โทรภายใน : 1369
     
           
นายแสนศักดิ์ ขันทอง
(นักประชาสัมพันธ์)
E-mail : sansak.k@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 043-754556
เบอร์โทรภายใน : 1377
 
นายสุวัฒน์ วิมลชัยฤกษ์
(ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา)
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 043-754556
เบอร์โทรภายใน : 1377
 
นางสาวอังศนา ธนศรีลังกูร
(ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา)
E-mail : angsana.t@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3534479
เบอร์โทรภายใน : 1282
 
             
 
นายวิชิต ชาวะหา
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
E-mail : wchavaha@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7444354
เบอร์โทรภายใน : 1282
 
นางสาวปัทมา บุตรคำโชติ
(นักประชาสัมพันธ์)
E-mail : pattama.b@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8133779
เบอร์โทรภายใน : 1282
 
นายชาญชัย ธรรมสาร
(ช่างเทคนิค)
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7139978
เบอร์โทรภายใน : 1377
 
             
 
นายบัณฑิต ไชยชาติ
(ช่างเทคนิค)
E-mail : tu5552009@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9341510
เบอร์โทรภายใน : 1377
 
นายประยงค์ น้อยเสนา
(ช่างเทคนิค)
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5773384
เบอร์โทรภายใน : 1377
     

Back to Top